Tuesday, December 3, 2013

Cập nhật chức năng mới: Điệu bài hát

Cập nhật chức năng điệu bài hát, người dùng có thể tra cứu cách chơi từng điệu, và tìm kiếm bài hát theo điệu.

Một số hình ảnh
Cập nhật thêm "Bài hát theo điệu" ở trang chủ.Thêm mục "Điệu bài hát" ở menu Công cụ


Danh sách các điệu

Xem cách chơi và các bài hát sử dụng điệu Bollero

Thêm nút "Xem thêm" ở cạnh tên điệu để truy cập nhanh

No comments:

Post a Comment